Amaç ve Kapsam

4.08.2021     Diger    

AMAÇ

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), hukuk ve adalet alanıyla ilgili bilimsel makaleler yayımlamak suretiyle bu alandaki yenilikleri ve gelişmeleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar olması ve başka yerde yayınlanmamış olmasına özen gösterilmektedir. Anayasamızda tanımlandığı şekilde hukuk devleti idealini gerçekleştirmek,  hukuk uygulayıcılarına bilimsel anlamda ışık tutmak ve insan hakları ile çoğulcu demokrasi prensiplerinin en iyi şekilde uygulanmasına destek olmak gayesini taşımaktadır. Günümüz dünyasında sürekli yaşanan değişim ve gelişmeler ile ortaya çıkan yeni sorunlar, bilimsel alanda yeni inceleme ve araştırmalar yapılması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. TAAD, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan değişimleri izlemenin ötesinde, özgün çözüm önerilerini sunma ve Türkiye’deki akademik çalışmaların uluslararası standartlara ulaşmasına hizmet etme çabası içindedir. Belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında (yılda dört defa) basılı ve elektronik ortamda yayınlanan hakemli ve akademik bir dergidir.

KAPSAM

Hukuk ve adalet alanıyla ilgili sorunların yanı sıra karşılaşılan yeni durumlar, bilimsel tartışmalar, teorik ve pratik çözüm önerileri TAAD’ın kapsamında yer almaktadır. Bu çerçevede, özgün ve objektif bir yaklaşımla kaleme alınmış bilimsel makaleler dergimizde yayımlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan inceleme, araştırma, karar incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri ve saha araştırmalarının çıktılarını ortaya koyan makalelere dergide yer verilmektedir. Akademimizce, yabancı dillerde yazılan hakemli makaleler için ayrı bir dergi yayınlanmakta olup TAAD’da Türkçe dilinde eserler yayımlanmaktadır.