Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 56. Sayı

12.10.2023     12.10.2023     56     15411     814Sayı 56 MAKALELER

 1. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ KABAHATİ (KVKK m. 18/1-c)
  Misdemeanor of Non-Compliance with the Decisions of the Personal Data Protection Board
  Uğur AŞKIN 547
 2. KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ ENGELLENMESİ SUÇU
  Prevention of the Right to Enjoy Public Services
  Recep KAHRAMAN 325
 3. TÜRKİYE’DE “DEVLET MEMURU” VE İTALYA’DA “DİPENDENTİ PUBBLİCİ’NİN” DİSİPLİN YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  A Comparative Analysis of Discipline Management of “Devlet Memuru” in Türkiye and “Dipendenti Pubblici” in Italy
  Şahap KAYMAK - Kamil Ufuk BİLGİN 540
 4. 2012 ve 2014 MISIR ANAYASALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Comparing the Egyptian Constitutions of 2012 and 2014
  Sezgin BAŞ 329
 5. İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME SÜRECİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: TÜRK HUKUKUNUN ULUSLARARASI ANDLAŞMALARLA İMTİHANI
  The Considerations Brought to Mind by the Process of Withdrawal from the Istanbul Convention: The International Treaties as a Scourge on the Turkish Law
  Fethullah BAYRAKTAR 310
 6. SUÇLARIN İÇTİMAINDA TAMAMLAMA MUHAKEMESİ
  Completion (Deduction) Trial in Terms of Accumulation of Crimes
  Erdal YERDELEN - BURAK BOZ 757
 7. SINIR DIŞI ETME İŞLEMİ ve AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI: ÇATIŞAN MENFAATLER ve ESAS ALINAN ÖLÇÜTLER
  The Process of Deportation and the Right to Respect for Family Life: Conflicting Interests and Considered Criteria
  Aslı BAYATA CANYAŞ 1218
 8. NÜKLEER SİLAHLARIN YASAKLANMASI ANLAŞMASI ve NATO ANLAŞMASI
  The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and the North Atlantic Treaty
  A. Füsun ARSAVA 504
 9. VERGİ YARGILAMASINDA BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNCE VERİLEN GÖNDERME KARARLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  An Evaluation of Sending Decisions Ruled by the Regional Administrative Courts in Tax Disputes
  Neslihan KARATAŞ DURMUŞ 476
 10. 15.07.2023 TARİHİNDEN ÖNCE KURUM AKTİFİNE KAYDEDİLEN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR BAKIMINDAN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI
  Exemption for Gains From the Sale of Immovable Properties Recorded in the Assets of the Corporation Before 15.07.2023
  Kader Melis TOPÇU 2539
 11. ÇOCUKLARIN SUÇA İTİLMESİ VE COVİD-19 PANDEMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SİLİVRİ ÖRNEĞİ
  An Analysis of Juveniles Pushed into Crime and the COVID-19 Pandemic: The Silivri Instance
  Aylin YALÇIN SARIBEY - Ayşe DEĞİRMENCİ 312
 12. BAĞLANTILI CEZA DAVALARINDA İSTİNAFTA KISMİ KESİNLEŞME VE TEMYİZ İNCELEMESİNİN KESİNLEŞEN HÜKME ETKİSİ
  Partial Final Decree of Linked Criminal Case in Appeal and the Effects of Cassation on Partial Final Decree
  Fatih BİRTEK 1505
 13. CEZA MUHAKEMESİNDE HÜKÜM VERME SÜRECİNE METODOLOJİK BİR BAKIŞ
  A Methodological Perspective to the Process of Judgement-Making in Criminal Procedure
  İsmail ÇINAR 948
 14. GENEL KAMU HUKUKU DİSİPLİNİNİN KRİTİĞİ
  A Critique of the Discipline of General Public Law
  Emir KAYA - Furkan AYDIN 395
 15. ÜST VE EŞYA ARAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASA’YA UYGUNLUĞU
  Constitutionality of the Legislation About Body and Belongings Search
  Ahmet KILIÇ 678
 16. GAİPLİK KURUMU VE VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR
  The Institution of Absence and Its Consequences in Tax Law
  Cengizhan HATİPOĞLU 346
 17. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA ELEKTRONİK DURUŞMALARDA ALENİYETİN SAĞLANMASI
  Ensuring Publicity within the Framework of Electronic Hearings in Civil Procedure Law
  Hakan HASIRCI 216
 18. İŞ HUKUKUNDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK İLE HAKEM-BİLİRKİŞİLİĞİN BİRLİKTE UYGULANMASI HALİNDE KARŞILAŞILABİLECEK DURUMLAR
  Situations that may be Encountered when Mandatory Mediation in Labour Law and Expert-Determination are Applied Together
  Didem YARDIMCIOĞLU 217
 19. GELECEKTEKİ ALACAKLARIN DEVRİNDE “BELİRLİLİK/BELİRLENEBİLİRLİK” ŞARTI VE BUNUN FACTORING-TEMLİKİ İŞLEMİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ
  The Condition of “Determination/Determinability” in the Transfer of Future Receivables and its Appearance in the Factoring-Association Process
  Arif KOCAMAN 494
 20. KONUTUN DEPREM NEDENİYLE ZARAR GÖRMESİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ
  The Effect of Damage to the Residence due to Earthquake on the Lease
  Seda BAŞ 241
 21. TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ VE İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ
  Mediation Agreement Document and Enforceability Annotation in Disputes Regarding the Real Right on Real Estate
  Nesibe KURT KONCA - Emel BADUR 245
 22. REKLAM KURULU KARARLARINDA HELAL SERTİFİKALARI VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR
  Advertising Board Decisions on Halal Certificates and Unfair Commercial Practices
  Sümeyye ŞİMŞEK - Elif Banu VARLI 250